Se alla

Barn och unga

ÖKA DET FRIA SKOLVALET

Vi vill lyfta fram det fria skolvalet som den viktigaste vägen till en icke segregerad grundskola för Umeås elever. Föräldrar och barn ska ha praktiska möjligheter att göra ett fritt val.

HÖGA MÅL FÖR ALLA

Vår vision är att alla barn och ungdomar ska lämna grundskolan respektive gymnasiet med ett gott självförtroende och en visshet att de fick utveckla sin förmåga fullt ut. Målen i skolan handlar för oss Liberaler inte bara om kunskaper utan också om förhållningssätt. En skola utan mobbing och annan diskriminering och med god ordning är en viktig förutsättning för en god inlärningsmiljö. Liberalerna kräver en bättre uppföljning av målen.

STÖD TILL ALLA ELEVER

Skolan ska ge alla elever möjlighet att utvecklas till sin fulla potential utifrån sina förutsättningar. Skolan måste ge stöd till elever med inlärningssvårigheter, men också till särbegåvade elever. Umeås skolungdomar har rätten till en jämställd och inkluderande skolgång. Stereotypa könsroller ska ej ha någon inverkan på akademiska möjligheter, och resultatskillnaden som idag finns mellan olika kön är ej acceptabel. Normkritiskt tänkande bör därför genomsyra hela skolverksamheten.

MAX 15 BARN I BARNGRUPPERNA

Liberalerna vidhåller kravet om max 15 barn i barngrupperna i förskolan, vilket också beslutades av Kommunfullmäktige redan 2005 och sedan en gång till 2007, men som aldrig genomförts av majoriteten.

FLER KVÄLLSÖPPNA FÖRSKOLOR

Det är positivt att Umeå har en nattöppen förskola. Vi vill dock att kommunen fullföljer planerna om kvällsöppna förskolor i alla stadsdelar, vilket skulle vara till stor hjälp för många småbarnsfamiljer att klara vardagspusslet på ett bättre sätt. I anslutning till det vill vi att även helgöppna förskolor utreds.

EN STAD FÖR ALLA BARN & UNGDOMAR

I Umeå ska alla känna trygghet att växa. Funktionsnedsättning kan göra det svårare att vara med på lika villkor. Alla ska ges förutsättningar för att kunna utöva sina fritidsintressen.

STOPP FÖR HEDERSVÅLDET

Samtidigt som sommaren innebär sol och badstränder för många barn i Sverige, innebär det motsatsen för andra. För vissa barn kan det i värsta fall handla om en skräckfylld tid där de tas till ett annat land för att giftas bort mot sin vilja eller till och med utsättas för våld. Men det kan också handla om vardagliga saker för barn, såsom att gå på klassens disco, umgås med vänner eller annat. Därför vill vi att kommunen kartlägger hur många barn och ungdomar som lever under sådana förhållanden.

BARNFATTIGDOM

Barnfattigdom ger barn och ungdomar sämre förutsättningar att nå sin fulla potential. Ekonomiskt och socialt utanförskap ger konsekvenser inom en rad olika livsområden: dålig kosthållning, svårigheter att klara av skolarbetet, negativa effekter på hälsan, dålig självbild och självkänsla, bristande nätverk, svårigheter att upprätthålla kamratrelationer, depression, ilska, destruktiva livsval, låga förhoppningar om framtiden etc. Liberalerna kan inte acceptera att barnen betalar priset för föräldrars utanförskap. Att förebygga utanförskap är angeläget både av ekonomiska skäl men framför allt av mänskliga. Att tidigt bryta ett utanförskap kan vara avgörande för individens livschanser.

KRAV FÖR ATT FÅ FÖRSÖRJNINGSSTÖD

De flesta som ansöker om försörjningsstöd saknar ett arbete och de flesta av dem är i sin tur också helt arbetsföra och skulle kunna börja arbeta direkt. Insatser ska erbjudas de som är arbetssökande så snart som det är möjligt.