Se alla

Välkomnande stad

i vårt Umeå är alla välkomna

ANTISEMITISM & INTOLERANS

Judiska föreningen i Umeå har utsatts för vidriga attacker. Detta visar ett stort behov av att arbeta mot just antisemitism specifikt och intolerans generellt. Vi tillför därför en miljon kronor till insatser mot antisemitism och intolerans.

NATIONELLA MINORITETERNA

Det är viktigt att prioritera arbetet med de nationella minoriteterna för att uppnå de nationella målen. Vi tillför därför en miljon kronor till insatser för och av de nationella minoriteterna.

RÄTT ATT SES SOM EN INDIVID

Rätten att ses som en individ och inte en del av ett kollektiv, är en fundamental rättighet. I Umeå ska alla människor ses som individer.

TILLGÄNGLIGHET

Ett tillgängligt samhälle är centralt för människors självbestämmande och delaktighet. Det innebär bland annat att byggnader, gator och parker och andra offentliga platser ska vara tillgängliga för alla invånare. Det är viktigt att i dessa frågor våga göra stora investeringar och insatser.

INTEGRATION

Integration bygger på att flera gör ansträngningar att skapa ett bra samhälle. Kommunen ska verka för att alla nya invånare får möjlighet att lära sig språket, får samhällsinformation om lagar och regler och de demokratiska värderingar som genomsyrar dessa. Här kan både frivilligsektorn och kommunen spela en viktig roll.

JÄMSTÄLLDHET & FEMINISM

Feminismen är sprungen ur liberalismen och en av våra kärnvärderingar. Kommunen kan göra mycket för att öka jämställdheten och bryta de patriarkala strukturerna. Bland annat handlar det om att behandla olika yrkesroller på jämlikt sätt, att inte låta kön eller könsidentitet spela någon roll vid handläggning av olika frågor, tillstånd och service. I årets budget har vi framförallt fokusera på trygghetsfrågan, där kvinnor ofta hindras delta i samhällslivet på samma sätt som män. Läs mer om detta under stadsutveckling.