Se alla
Umeå Garnison Umeå Riksantikvarieämbetet

Värna demokratin – återupprätta Regementet

Europa lever i en säkerhetspolitiskt orolig tid, med ett aggressivt Ryssland som rustar upp militärt och anfaller sin fredlige granne Ukraina. Det påverkar oss i norra Sverige.  Vårt land, liksom våra nordiska grannländer, utsätts  för upprepade ryska kränkningar i luften och till sjöss. Putin har uttalat att Sverige ingår i den ryska intressesfären i vilken man vill kontrollera och därmed begränsa vår demokratiska frihet.

I denna nya verklighet behöver Sverige öka försvarsförmågan rejält.

Liberalerna har länge drivit på för en NATO-anslutning och ett nytt försvarsbeslut med ökad ekonomisk nivå, som möjliggör återupprättande av ett fungerande totalförsvar. Totalförsvaret står på två ben, det militära och civila försvaret. Kommunerna har en viktig roll i rustningen som nu sker av både den militära och civila delen av försvaret.

Försvarsmakten behöver växa med ökande värnpliktskullar och övningsverksamhet som följd för att klara utmaningarna. Umeå har goda förutsättningar att bidra till försvarets tillväxt. Här finns ett bra skjutfält, gynnsamma förutsättningar för utbildning av värnpliktiga och en attraktiv ort för rekrytering av officerare med familjer. Här finns redan en befintlig militär struktur att bygga vidare på. Ett etablerat samarbete mellan Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) och Totalförsvarets skyddscentrum har stor betydelse i tider då hotet från Putin kraftigt ökat.

Umeå bör därför erbjuda statsmakterna och arbeta för en utökad militär verksamhet i Umeå, till exempel i form av en återetablering av ett nytt regemente. Det förutsätter att kommun och Försvarsmakten hittar en lösning som kan betraktas som en vinn-vinn lösning. Frågor om skjutbanor som bullrar samt förläggnings- och förrådsutrymmen är några som måste lösas. En tydligt uttalad positiv inställning från Umeå är nödvändig som anger att det ska finnas en växande militär verksamhet som en del av Umeås tillväxt.

Att värna landet är en plikt och alla som har förutsättningar och möjligheter ska bidra. Det gäller även kommuner och inte bara individer. Det är därför nödvändigt att hitta en lösning för tillväxt av både Umeå och Försvarsmakten som kan få regeringens stöd.

Beredskapen behöver också höjas inom flera civila områden. Inte minst livsmedelsberedskapen behöver bli bättre och ett incitament för lokal utveckling skulle vara att mer lokalt producerade livsmedel upphandlas.