Se alla
Broparken med Väven i bakgrunden, juni 2015.

En välkomnande kommun

Rätten att ses som en individ

Alla invånare har rätt att ses som individ och inte en del av ett kollektiv. Därför ska varje individ få möjlighet att göra sina egna val av exempelvis skola eller hemtjänst.

Liberalerna vill att en handlingsplan ska tas fram för arbete med att lyfta alla människors lika värde och hur kommunens olika verksamheter ska arbeta mot alla former av kränkande eller nedvärderande agerande. I detta ingår även att kommunen ska ta fram en strategi‐ och åtgärdsprogram för att inte något enda barn ska behöva växa upp i hederskultur.

Antisemitism & intolerans

I Umeå har vi fått bevittna antisemitiska attacker. Detta återkommer ofta när frågan om Mellanöstern debatteras och visar ett stort behov av att arbeta mot antisemitism specifikt och intolerans generellt. Vi vet att judar i Umeå inte vill visa sin identitet av rädsla för hot och våld. Därför vill vi kartlägga förekomsten av antisemitism i skolorna i Umeå kommun.

Integration

Integration bygger på att fler gör ansträngningar att skapa ett bra och gemensamt samhälle. Kommunen ska verka för att alla  nyanlända får lära sig svenska, får samhällsinformation om lagar och regler och de värderingar som genomsyrar dessa. Här kan både frivilligsektorn och kommunen bidra och spela en viktig roll.

Nationella minoriteterna

Arbetet med de nationella minoriteterna är viktigt för att uppnå de nationella målen som staten satt upp för att garantera de nationella minoriteternas rättigheter. Umeå kommun blandar idag arbetet med integration, med arbetet för de nationella minoriteterna, något vi anser är fel då dessa uppdrag har helt olika syften.

Tillgänglighet

Ett tillgängligt samhälle är centralt för människors självbestämmande, frihet och delaktighet. Det innebär bland annat att byggnader, gator och parker och andra offentliga platser ska vara tillgängliga för alla invånare. Det handlar även om att kommunens kommunikation måste vara tillgänglig på olika språk, för synskadade, för den som har en hörselnedsättning och det måste även finnas lättlästa versioner.

Jämställdhet, feminism & HBTQI

Feminism är sprungen ur liberalism och är en av Liberalernas kärnvärderingar. Kommunen kan göra betydligt mer för att öka jämställdheten och bryta de patriarkala maktstrukturerna. Bland annat genom att behandla olika yrkesroller på jämlikt sätt och att inte låta kön eller könsidentitet spela någon roll vid handläggning av olika ärenden, tillstånd och service.

Umeå har tidigare utsetts till ”Årets homostad”, en utmärkelse som dock inte längre delas ut. Liberalerna vill fortsätta detta arbete och tillse att Umeå kommun ligger i framkant i dessa frågor. Umeås radikala grund passar utmärkt till att utmana rådande normer och värderingar. En allvarlig jämställdhetsfråga är idag barns och ungas syn på sex och deras ofta okritiska konsumtion av våldspornografi. Därför vill vi att kommunen ska ta fram utbildningsmaterial för skolor och andra som arbetar med barn, för att minska förekomsten av exempelvis sexualbrott.