Se alla
Broparken, Umeå

Umeå, den hållbara staden

Miljöförstöring och klimathot påverkar förutsättningarna för allt liv på jorden, i norr märks det mest. Skyddet av naturen kräver reglering. Marknadsekonomin klarar inte av det på egen hand. Naturen, miljön och den biologiska mångfalden måste bevaras. Ekosystemen och naturens bärkraft är en förutsättning för vår välfärd. För att våra barn och barnbarn ska kunna växa upp med samma möjligheter som vi har så måste vi skydda ekosystemen och värna den biologiska mångfalden. Klimatförändringarna innebär att insatserna för att skydda natur och miljö behöver stärkas. Även om vår klimatpåverkan i Umeå är marginell i ett globalt perspektiv behöver vi ställa om till en framtida levnadsstil.

Alla kan vi bidra med något. Alla behöver vi känna att det är lätt att göra rätt.

En grönare och tryggare stadsutveckling

 • Umeå mår bra av ett bilfriare centrum

Genom att begränsa genomfartstrafik och skapa fler gator för gångtrafikanter och cyklister kan centrum bli bilfriare. Gör t.ex. delar av centrala Storgatan bilfri. Underlätta för elektrifierade fordon och begränsa den fossildrivna trafiken, elektrifiera mera då kommer centrum att må bättre. Centrum behöver bli Umeås nästa gröna handelsplats men då ställs samtidigt krav på tillgänglighet. 

 • Gör det enklare och säkrare att cykla i Umeå

Cykel är ett smidigt och miljövänligt sätt att förflytta sig i Umeå. Vi vill bygga fler cykelvägar och anpassa trafiksystemet så att det blir trafiksäkert för cyklister, bilister och fotgängare. Umeå behöver möjliggöra för entreprenörer att hyra ut cyklar, el-cyklar och serva cyklister längs stadens cykel- och kollektivtrafikstråk. Då blir det lättare att lämna bilen hemma. Ge cyklisterna trygga och tydligt utmärkta vägar så de inte behöver trängas med fotgängare på trottoarerna eller bilister på gatorna.

 • Gör Umeälven till en stadsälvspark

Utveckla en stadsälvspark med Umeälv i centrum. Umeälv är unik, det finns bara en Umeälv. Parken ska vara centrala Umeås blågröna lunga och fungera som en yta för rekreation och biologisk mångfald, den ska sträcka sig längs älven från utflödets deltaland upp till Arboretum i norr vid Baggböle. En bebyggelse av norra Ön som planeras kan med gällande strandskydd bli en omöjlighet. Låt därför detta bli Umeås nya rekreationsområde. Slå även vakt om grönområden i staden och kommunen. De är våra gröna lungor. Den brukningsbara jordbruksmarken ska i det längsta nyttjas och skyddas från att bebyggas.

 • Gör det tryggare att gå i Umeå

Gångtrafikanterna behöver får ökad trygghet och säkerhet i trafiken. De större broarna med tung trafik behöver utrustas med någon forma av avskiljning för att minska buller, avgaser och nedstänkning. Ex Obbolabron, Kolbäcksbron och Tegsbron. Övergångsställen behöver återinförs på platser där fotgängare annars får svårt att passera. Detta blir tydligt vintertid då plogvallar annars tvingar fotgängare ut i körfältet. Cykel och gångtrafik behöver tydligare separeras på de mest trafikerade platserna.

En grönare, friskare och tryggare landsbygd

 • Fler cykelbanor i byarna

Umeå i byarna och ytterområdena behöver också cykel och gångbanor för att öka tryggheten i trafiken. Man ska kunna ta cykeln till butiken, skolan och låta bilen stå. Det måste bli säkrare att cykla. Det har visat sig att där motorfordon och cyklister delar vägbana ökar risken för cykelolyckor vid omkörning. Bygg  framtidens cykelstråk i samverkan med kranskommunerna.

 • Fler bussar till byarna

ULTRA behöver sträcka ut sitt bussnät till de närmaste byarna utanför stadskärnan, ex Brännland, Täfteå. Det bidrar till att  ökar attraktionskraften för inflyttning till omgivande byar och beroendet av bil blir mindre. Umeå behöver fler pendlarparkeringar runt om i kommunen för att gynna kollektivtrafiken och samåkning.  Även centralt behövs parkeringar för de som pendlar till våra ytterområden och kranskommuner.

 • En bussbiljett i Umeå

Med införande av en bussbiljett i hela kommunen underlätta det för alla att nyttja kollektivtrafiken, det ska vara lätt att välja alternativet kollektivtrafik.

En grönare, friskare och tryggare kommun

 • Järnväg till Obbola från inlandet

En modern och väl fungerande järnväg är viktig för att Sverige ska nå sina klimatmål och upprätthålla en hög tillgänglighet av järnvägstransporter i hela landet. Med en upprustad tvärbana mellan Storuman och Hällnäs och ett järnvägsspår till Obbola kan timmertransporterna från inlandet gå direkt till fabriken och terminalen på Gimonäs frigöras till annat. Då kan också  lastbilstrafiken till Obbola minskas. 

Med en modern järnväg med standard som Botniabanan hela vägen till Stockholm så bli tåget ett realistiskt grönare resealternativ till och från Umeå.

 •  Alla i Umeå ska med på den gröna omställningen

Miljöförstöring och klimathot påverkar förutsättningarna för allt liv på jorden och stannar inte vid kommun eller nationsgränser. Arbetet måste vara internationellt. Arbetet inom EU är avgörande för att kunna värna vår miljö och natur. Europa är den kontinent som bedriver det mest ambitiösa miljö- och klimatarbetet  Vi alla i Umeå behöver bidra och hjälper till med att ställa om mot ett grönare klimatliv. Då behöver vi hjälp och tips som påverka och uppmuntrar vårt beteende i en grönare riktning till ett hållbart liv i en grönare värld. Med en informationskampanj som har till mål att göra alla mer klimatsmarta och miljömedvetna kan var och en lättare göra rätt och därmed bidra till den gröna omställningen.

 • Ett grönare bostadsbyggande

Umeå behöver fler bostäder med grön arkitektur och konstruktion. För att bygga bort bostadsbristen måste vi prioritera vilka områden vi ska bebygga och vilka som ska vara kvar som gröna lungor. Vi behöver träd och gröna ytor i Umeå. Uppmuntra byggherrarna att fortsätta förtätningen av central Umeå. Fler hyreslägenheter behövs för att underlätta för unga och personer som bor kortare tid i staden att få tak över huvudet. Öppna upp fler områden för villor och egna hem.

 • Vårda våra gröna ytor, det offentliga rummet

Umeå är en vinterstad. Det offentliga rummet, våra parker, gator och anläggningar ska vara tillgängliga för alla, stor som liten, svag som stark. Det gäller även ex. badplatser, båtbryggor och andra friluftsanläggningar. Då behöver det offentliga rummet även i mörker upplevas som tryggt. En utbyggnad av belysning behöver ske med beaktande av djurliv och ljusnedsmutsning. Upprätta även särskilda inhägnade rastområden för hundar för att minska problemet med hundavföring på allmänna grönytor.