Se alla
Stöd och omsorg

Individ- och familjeomsorg

Många människor i Umeå är beroende av samhällets stöd i form av insatser från socialtjänsten. I många fall är det en frivillig önskan att få hjälp av socialtjänsten men i många fall är det även det motsatta där individer, barn, vuxna och äldre motvilligt eller inte alls vill gå med på en insats. Det som är viktigt oavsett vilja är att kommunen har en fungerande socialtjänst som kan gå in med insatser i tidigt skede innan det är för sent. Att det finns en socialtjänst som hjälper till självhjälp och där individen går från att känna vanmakt till att känna egenmakt. Det är frihet och det är liberalt.

En av liberalismens utgångspunkter är att se varje människa som den individ hen är, och inte som representanter för kollektiv. Vi kämpar för att varje enskild människa ska ha makten över sitt eget liv, kunna göra sina egna livsval och fatta sina egna beslut i vardagen.

Alla barn ska få en bra start i livet – ingen ska glömmas bort!

Alla barn växer tyvärr inte upp i en trygg och kärleksfull miljö. När föräldrarnas omsorg eller annat sviktar i barnets tillvaro så har socialtjänsten det yttersta ansvaret att se till att barn som far illa får skydd och stöd. Vi vill att placerade barn ska ha mer och tätare individuell kontakt med sin socialsekreterare och att familjehem får en mer gedigen utbildning och följs upp oftare. Vi vill också att det ska gå snabbare att få hjälp av familjerådgivningen, dagens kötid på ett halvår måste kortas ned till väntetid på max en månad. Barns vilja skall alltid beaktas vid val av beslut från socialtjänsten.

Liberalerna vill

 • Ge trygghet till varje placerat barn – ingen ska glömmas bort
 • Att barn som är placerade ska ha mer och tätare kontakt med sin socialsekreterare
 • Att det ska finnas max en månads väntetid till familjerådgivningen mot för dagens sex månader! Genom att hjälpa föräldrar i kris, värnas barnen
 • Inrätta skolsociala team med en socionom från socialtjänsten på varje skola
 • Att barns vilja alltid skall beaktas vid val av beslut från socialtjänsten
 • Satsa mer på förebyggande insatser i ung ålder. Trygga barn ger starka och friska vuxna!
 • Att familjehem ska få en mer gedigen utbildning och följas upp oftare.
 • Att det ska anställas fler professioner inom socialtjänsten såsom psykolog och lärare som kan bistå med konsultstöd vid beslut i ärenden exempelvis problematisk skolfrånvaro.

Umeå ska vara den mest tillgängliga kommunen i landet!

En liberal funktionshinderpolitik handlar om att riva hinder, så att alla ska kunna bli sitt bästa jag. Alla ska därför kunna förverkliga sig själva, med eller utan funktionsnedsättning i Umeå. Vi vill att att insatser som ges till personer med funktionsnedsättning skall alltid utformas utifrån den enskilde individens behov och att individen inte ska behöva vänta länge på att få plats på ett särskilt boende eller få ledsagning. Vi vill att kommunen verkställer beslut snabbare med hjälp av privata utförare för att korta ned väntetiden för särskilt boende. Vi vill även att möjligheterna till adekvat jobb eller annan sysselsättning behöver förbättras i kommunen och att kommunen här ska agera förebild.

Liberalerna vill

 • Att insatser som ges till personer med funktionsnedsättning skall alltid utformas utifrån den enskilde individens behov
 • Att kommunen verkställer beslut snabbare med hjälp av privata utförare för att korta ned väntetiden för särskilt boende
 • Att möjligheter till adekvat jobb eller annan sysselsättning behöver förbättras inom kommunen
 • För ökad självständighet – investera mer i välfärdsteknik!
 • Inrätta ett boende för yngre personer med demenssjukdom
 • Ambitionsnivån måste höjas inom kommunen på sitt stöd till anhöriga. Avlastning och annat stöd måste erbjudas i sådan omfattning att anhöriga orkar ge så mycket stöd de vill och att de inte slits ut.

Missbruk är ofrihet – öka det förebyggande arbetet!

Missbruk är en sjukdom. Den som är beroende förlorar sin frihet och även nära och kära drabbas hårt och under pandemin har vi sett hur olika former av missbruk har ökat. Vi vill att kommunen ska satsa mer på förebyggande och skademinimerande insatser. Vi vill också att det inrättas en effektivare och smidigare vårdkedja för personer som vårdats inom slutenvård för sitt missbruk och sedan ska anpassas tillbaka i samhället.

Liberalerna vill

 • Att personer med missbruk behöver få mer och ökat stöd. Fokus ska ligga på skademinimerande insatser.
 • Inrätta ett “Mini-Maria” tillsammans med regionen
 • Värna om det uppsökande arbetet med målgruppen och jobba mer mobilt ute på fältet
 • Att individer som lider av samsjuklighet, det vill säga av både neuropsykiatrisk diagnos och beroende behöver tidigare och bättre insatser
 • Att ett beroendecentrum måste inrättas i samarbete med regionen för att förhindra att individer hamnar mellan stolarna och olika huvudmän
 • Inrätta en effektivare och smidigare vårdkedja för personer som vårdats inom slutenvård och sedan ska anpassas tillbaka i samhället
 • Att socialtjänsten måste öka sin kompetens i att förstå spelmissbruk och vilka insatser som hjälper särskilt då spelberoende har ökat under pandemin
 • Beslut om att omhänderta individer som tvångsvårdas enligt LVM i allra högsta grad ska undvikas och frivilliga placeringar boenden med evidensbaserad behandling ska förordas.

För ett liv fritt från våld – öka kompetensen i kommunen!

Det är den som misshandlar som ska få sin frihet begränsad och den som blir slagen ska få sin frihet tillbaka. Vi vill att kompetensen inom våld i nära relationer måste ökas inom socialtjänsten och att hedersrelaterat våld och förtryck ska bekämpas starkare med rätt kompetens och rätt insatser i tidigt skede.

Liberalerna vill

 • Inrätta en specialistenhet inom socialtjänsten som arbetar med ärenden som rör våld i nära relation inklusive hedersrelaterat våld och förtryck
 • Att det ska upprättas en ny handlingsplan mot våld i kommunen där bland annat våld mot kvinnor med funktionsnedsättning samt kvinnor i missbruk också uppmärksammas och synliggörs.
 • Införa fler förebyggande insatser för att hindra våld i ungas relationer
 • Ge kvinno- och tjejjourerna bättre och mer stabila och långsiktiga villkor och medel som kan användas till kärnverksamhet. Detta för att säkra tillgången på jour- och skyddsboenden för våldsutsatta.
 • Tillgodose även brottsofferjourer mer medel så att de även kan arbeta stödjande och långsiktigt med våldsutsatta
 • Upprätta en plan inom kommunen för hur kompetensen om våld i nära relationer säkerställs hos myndighetsutövande socialsekreterare
 • Att formerna för förebyggande information och stöd från socialtjänsten till vårdnadshavare måste utvecklas för att stärka föräldrar som vill frigöra sina barn från en hederskultur.

Den framtida socialförvaltningen

Framtidens socialförvaltning ska vara hållbar och tillhandahålla en god arbetsmiljö för personal som gör det attraktiv att både söka sig samt stanna kvar och utvecklas inom organisationen. Att inrätta intraprenad som driftsform kan bidra till nytänkande, effektivisering samt öka attraktionskraften hos kommunen som arbetsgivare. Personalen ska kunna känna att de kan ta egna initiativ och kunna forma sina verksamheter. Intraprenader kan bidra till nytänkande, effektivisering samt öka attraktionskraften hos kommunen som arbetsgivare.

Liberalerna vill

 • Inrätta intraprenad som driftsform – för ökat självbestämmande och nöjdare brukare och personal!
 • Upprätta en plan för att ta fram förbättringar i arbetsmiljö och villkor för de som arbetar med myndighetsutövning
 • Öka personalens inflytande över omsorgen, vården och servicen. Det är i frontlinjen kompetensen finns
 • Samverka mer och ingå i fler IOP-avtal (Idéburet offentligt partnerskap) med civilsamhällets organisationer i Umeå som kan avlasta socialtjänsten med viktiga stödinsatser
 • Öka valfriheten genom fler variationer av boendeformer och utförare av omsorg, vård och service
 • Inrätta så kallade Regnbågsboenden med HBTQI-kompetens. Det ska vara en självklarhet att den som är i behov av särskilt boende ska ha möjlighet att välja en boendeform som personen själv anser passar bäst.