Se alla
Kulturskolan

Fritid och kultur

Kultur- och fritidspolitik är både en demokrati- och hälsofråga. När demokratin är under hot så är bland det första som angrips just kulturen. Detta eftersom kulturen både reflekterar och skapar värderingar. Om ögonen är själens spegel så är kulturen samhällets. Kulturen är en demokratibärare och måste därför vara en del av välfärden. Med andra ord – armlängds avstånd är grunden i Liberal kulturpolitik.

En växande stad behöver attrahera talanger. Då behöver vi erbjuda ett robust kultur- och fritidsliv där föreningar fortsatt ska äga frågan och driva både utbudet och efterfrågan. Det är inte en uppgift för kommunen, utan föreningslivet och därigenom medborgarna. En framgångsrik modell som Umeå praktiserat alltsedan 80-talet. När Umeå växer ska både kulturen och fritiden vara en medskapare, för ett socialt hållbart samhälle.

Kultur och fritid har flera funktioner, de kan både roa och oroa, föra människor samman, skapa gemenskap både för individer och samhället, vara en katalysator för samhällsdebatt om vår dåtid, samtid och framtid och inte minst gynna folkhälsan.

Umeå kan mer. Liberalerna vill mer!

Barn och unga är viktiga. Kulturskolan är viktig.

I Kulturskolan kan barn och unga prova på olika kulturuttryck. Liberalerna anser kulturen är en viktig del i människans liv och uppväxt.

Liberalerna vill

 • fortsätta satsa på Kulturskolan
 • Kulturskolans lokalproblem måste snarast lösas
 • att den egna plånboken inte ska hämma barn och unga att ta del av kulturskolan.

Kultur för alla

Kulturen utgör en viktig del i ett hållbart samhälle. Kulturen är inte bara en demokratibärare utan kan också fungera som social sammanhållning för att motverka utanförskap och ensamhet – att bidra till gemenskap.

Liberalerna vill

 • att kulturen ska nå alla, även i ytterområdena.
 • att kommunen aktivt ska stötta nätverk som vill arrangera kultur.
 • att den egna plånboken inte ska hämma medborgare att ta del av kultur.
 • uppfylla alla tillgänglighetsaspekter, i allt från kommunikation till lokaler.

Den attraktiva staden

Umeå behöver attrahera arbetskraft och kompetens. För att klara detta behövs både bostäder, infrastruktur och arbetstillfällen men dessutom ett attraktivt utbud av både kultur och fritid. Livet består av mer än att bara äta sova och arbeta, människan behöver också får utvecklas på ett personligt plan.

Liberalerna vill

 • att kulturstaden Umeå ska fortsätta ligga i framkant
 • satsa på Kulturskolan som en viktig del i barn och ungas utveckling.
 • satsa på Umeås fritids- och idrottsföreningar
 • satsa på föreningslivet i sin helhet

Rörelserikedom

Rörelserikedom innebär att all typ av rörelse bygger en positiv spiral för resten av livet. Rörelserikedom gör att man lär känna sin egen kropp, via rörelse får motoriska förmågor tillika kompetens. Något som leder till bättre folkhälsa, mindre skador. Rörelserikedom ska gärna vara ett naturligt inslag i vardagen, i skolan, i staden, på arbetsplatsen.

Liberalerna vill

 • att kommunen stöttar vidareutbildning av pedagoger i rörelserikedom (ofta idrottstränare)
 • att en satsning på rörelserikedom ska komma alla till del, oavsett ålder, funktionsnedsättning eller kön.
 • att kommunen i stadsplaneringen designar miljöer som på ett lekfullt ger möjlighet till rörelse i vardagen, både i skolan, i staden och på arbetsplatsen.

Fritid för alla

Fritidspolitik utgör en viktig del i ett hållbart samhälle. Fritiden kan vara både demokratibärare och fungera som social sammanhållning för att motverka utanförskap och ensamhet – att bidra till gemenskap.

Liberalerna vill

 • att fritid och idrott ska nå alla, även i ytterområdena.
 • att kommunen aktivt ska stötta nya nätverk som vill arrangera fritidsutbud.
 • att den egna plånboken inte ska hämma medborgare att ta del av fritidsaktiviteter.
 • uppfylla alla tillgänglighetsaspekter, i allt från kommunikation till lokaler. Dessutom behövs en översyn kring hur idrottslokaler fördelas.
 • bygga fler anläggningar, idrotts- och grönytor då staden växer. Idrottsföreningarnas kompetens ska tillvaratas, man ska inte behöva slå sig in för att bidra med sin kunskap, för att skapa ändamålsenliga lokaler och omgivningar till dessa.
 • att underhållet av idrottsytor och lokaler ska fungera.